اجتماعی

تعیین تکلیـف 296 پرونده شهدای خدمـت در حوزه سلامت

تعیین تکلیـف 296 پرونده شهدای خدمـت در حوزه سلامت

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اهم فعالیت‌ها، اقدامات و برنامه‌های این معاونت در دولت سیزدهم را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهرضافردا ، معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، تعییـن تکلیـف قریـب بـه 296 پرونـده شـهدای خدمـت در حـوزه سلامت، برگــزاری آزمــون جامــع بــدو خدمــت بــه صــورت متمرکــز بــرای بیــش از 52 هزار و 853 نفــر از کارکنــان و مســتخدمین وزارت بهداشــت و دانشــگاه‌هــای علــوم پزشــکی و تبدیل وضعیت 69 هزار و 760 نفر مشمولین قانون تبدیل وضعیت ایثارگران تا مهرماه 1401 را از مهم ترین اقدامات این معاونت برشمرد.

اهم اقدامات معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به شرح زیر است:
.تعییـن تکلیـف قریـب بـه 296 پرونـده شـهدای خدمـت در حـوزه سلامت بـه منظـور ارتقـای فرهنـگ ایثـار و شـهادت

.برگــزاری آزمــون جامــع بــدو خدمــت بــه صــورت متمرکــز بــرای بیــش از 52853 نفــر از کارکنــان و مســتخدمین وزارت بهداشــت و دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور

.تبدیل وضعیت 69 هزارو 760 نفر مشمولین قانون تبدیل وضعیت ایثارگران تا مهرماه 1401

.اخـذ مجـوز اسـتخدام 25 هزار و 120 نیـرو بـا نـگاه ویـژه و اولویـت بهداشـت بـر درمـان، روسـتا بـر شـهر و مناطـق محـروم و کـم برخـوردار جهـت پـروژه هـای جدیدالاحداث و آمـاده افتتـاح

.توزیـع 76 هزارو 524 نیـروی طرحـی در سـطح کشـور بـر اسـاس نیـاز و بـا اولویـت مناطـق محـروم و حاشـیه نشـین

.تکمیل، تحویل و افتتاح پروژه های مراکز تشخیص و غربالگری سرطان

-بیمــاری ســرطان بــه عنــوان یــک بیمــاری عصــر مــدرن محســوب مــی‌شــود کــه بــا توجــه بــه ســبک زندگــی مــردم و تغییــرات اکوسیســتمی طــی ســالهای اخیــر رشــد زیــادی داشــته اســت. گروهــی از دســتورالعمل‌های مربــوط بــه ســرطان بــه اهمیــت غربالگــری ســرطان و نحــوه انجــام آن در ســنین مختلـف می‌پـردازد و مطالعـات نشـان داده‌انـد کـه انجـام ایـن بررسـی‌هـا منجـر بـه تشـخیص زودرس بیمـاری و در نهایـت افزایـش نـرخ بقـای بیمـاران از یـک سـو و کاهـش هزینه‌هـای تحمیلـی بـه بیمـار و سیسـتم درمانـی کشـور از سـوی دیگـر می‌شـود؛ لـذا فراهم‌سـازی زیرسـاخت ها و امکانـات لازم بـرای انجـام ایـن امـر اهمیـت زیـادی دارد.

.در سـال گذشـته بـا مدنظـر قـرار دادن مطالـب پیـش گفـت و نیـز تمرکـز زدایـی امکانـات تشـخیصی از شـهرهای بـزرگ، 7 پـروژه مرکـز تشـخیص و غربالگـری سـرطان افتتـاح و بـه بهـره بـرداری رسـید.

پایان پیام/خبرگزاری فارس

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا